Fundamentals

 • Hello: Kamusta

 • Good Morning: Magandang umaga

 • Good Afternoon: Magandang hapon

 • Good Evening: Magandang gabi

 • Goodnight: Magandang gabi

 • My name is Eric: Eric ang pangalan ko

 • Nice to meet you: Masarap makipagkita sa iyo

 • Have a nice day: Magandang araw

 • See you later!: Makita ka mamaya

 • How are you?: Kamusta ka?

 • Thank You: Salamat

 • You’re welcome: Walang anuman

 • Cheers: Tagay!

 • Please: Pakiusap

 • Yes: Oo

 • No: Hindi

Food/Water:

 • Water: Tubig

 • Coffee: Kape

Numbers:

 • 1, 2, 3, 4, 5: Isa, dalawa, tatlo, apat, lima

 • 6, 7, 8, 9, 10: Anim, pito, walo, siyam, sampu

 • 20, 30, 40, 50: dalawampu, tatlumpu, apatnapu’t, limampu

 • 60, 70, 80, 90: animnapu’t, pitumpu, walumpu, siyamnapu’t

 • Hundred, Thousand, Million, Billion: Daan, libong, milyon, bilyon.